Chroma Haiku

Sort by:
Sale
Chroma Haiku: 10 1/4" Bread Knife
Sale
Chroma Haiku: 5 1/2" Santoku Knife
Sale
Chroma Haiku: 6" Yobocho Knife
Sale
Chroma Haiku: 4" Paring Knife
Sale
Chroma Haiku: #800 Whetstone
Sale
Chroma Haiku: 11" Carving Knife
Sale
Chroma Haiku: 8 3/4" SashimiKnife
Sale
Chroma Haiku: 8 1/4" Chef Knife
Sale
Chroma Haiku: 7 1/2 " Santoku Knife
Sale
Chroma Haiku: 6 3/4" Deba Knife
Sale
Chroma Haiku: 5 1/2" Chef Knife
Sale
Chroma Haiku: 5" Utility Knife
Sale
Chroma Haiku: 3 1/4" Paring Knife